Tens dubtes?

Glossari

A

Aerogenerador

Un aerogenerador és un dispositiu la funció del qual és la de transformar l’energia cinètica del vent en energia mecànica.

Agent de mercat

Empresa habilitada per operar com a venedor i comprador d’energia elèctrica.

Agent representant

Interlocutor entre els productors d’energia elèctrica i el mercat elèctric. Interactua amb l’Operador del Mercat, l’Operador del Sistema, la Comissió Nacional del mercat i entre la competència i les empreses distribuïdores.

B

Bateries solars

En un sistema de generació fotovoltaic, les bateries solars tenen la funció d’acumular l’energia que es produeix durant les hores de sol. Una altra funció de las bateries solars és la de proveir una intensitat de corrent superior a la que el dispositiu fotovoltaic pot entregar en un moment determinat.

Biocombustibles

Els biocombustibles són combustibles que se serveixen de la biomassa com a matèria prima.

Biodièsel

El biodièsel és una font d’energia neta, renovable i de qualitat que contribueix a la conservació del medi ambient i representa una alterativa viable als combustibles fòssils. El biodièsel s’obté a partir d’olis vegetals como el de gira-sol, soja, colza o palma, entre d’altres.

Bioetanol

El bioetanol te la mateixa composició química que l’etanol. La diferencia està en el seu procés de producció, ja que el bio etanol s’obté de la biomassa.

Biogàs

El biogàs és una mescla de gasos produïda com a resultat de la fermentació de la matèria orgànica en absència d’oxigen. Els seus principals components són el metà i el diòxid de carboni. S’obté a partir de residus orgànics d’origen animal, vegetal o de les deixalles domèstiques.

Biomassa

La biomassa és un conjunt de matèries orgàniques que s’utilitzen com a font d’energia. El seu origen pot ser agrícola o forestal, encara que també és biomassa la matèria orgànica de les aigües residuals i els fangs de depuradora, així com la part orgànica dels residus sòlids urbans, o els derivats de les indústries.

Bomba hidràulica

Una bomba hidràulica és una màquina que transforma l’energia, generalment mecànica, en energia hidràulica. Funciona permetent que la pressió atmosfèrica empenyi el líquid fins la línia de entrada des del dipòsit. Quan el líquid és dins la línia d’entrada, arriba fins la bomba gràcies a l’acció mecànica de l’aspiradora.

C

Caldera

Una caldera és un recipient metàl·lic tancat, dotat d’una font de calor en la qual s’escalfa l’aigua, principalment aquella que circula per les canonades i els radiadors de la calefacció.

Carbó

El carbó és un tipus de roca composada de carboni mesclat amb d’altres substancies. Es va formar a partir de restes de vegetació prehistòrica acumulades en zones pantanoses. En quedar enterrades, aquestes restes van ser sotmeses a altes temperatures i pressions, fet que provocà canvis físics i químics en elles, transformant-les primer en torba i després en carbó. S’utilitza, entre d’altres coses, per la generació d’electricitat.

Carregador de Vehicle Elèctric

Un carregador per a cotxe elèctric és un dispositiu que carrega les bateries dels vehicles elèctrics. Et permet guanyar comoditat, independència i estalvi a l'hora de carregar el teu cotxe elèctric a casa de forma fàcil i ràpida.

Comercialitzadora elèctrica

La comercialitzadora elèctrica és la companyia que et dóna accés al servei, fent arribar l’electricitat a la teva llar mitjançant la xarxa propietat de la distribuïdora de la teva zona i facturant-te aquest servei.

Comptador de telegestió

El comptador de telegestió és l’eina que substitueix als comptadores elèctrics tradicionals i que permet la lectura del consum elèctric, així como la realització d’operacions de forma remota.

Comptador digital

També anomenat comptador intel·ligent, el comptador digital evita que les dades que recull no siguin alterades per senyals no desitjades, les quals poden falsejar el resultat final.

Contracte bilateral

Un contracte bilateral és un acord al que arriben un agent representant i un productor per vendre l’energia que aquest últim produeix a un preu fix.

D

Distribuidora Elèctrica

La distribuïdora elèctrica és la companyia que posseeix tota la infraestructura necessària per fer arribar l’electricitat a una zona determinada. Són propietaris i responsables de la xarxa elèctrica. Les seves principals responsabilitats són: solucionar les avaries fora del domicili o local afectat i realitzar la lectura dels comptadors.

E

Eficiència energètica

L’eficiència energètica consisteix en reduir el consum d’energia sense que disminueixin les prestacions, salvaguardant el medi ambient i fomentant la sostenibilitat.

Energia 100% verda

L’energia 100% verda és aquella que te un origen renovable (solar, hidràulica, eòlica…) i de cogeneracions d’alta eficiència (la cogeneració és una tècnica de gran eficàcia per a produir electricitat i calor que permet estalviar energia mitjançant la producció combinada de calor i electricitat).

Energia cinètica

L’energia cinètica és l’energia que produeix qualsevol cos al posar-se en moviment.

Energia eòlica

L’energia eòlica és la que utilitza la força del vent per a generar electricitat. El principal mitjà d’obtenció d’aquesta energia renovable són els aerogeneradors (o molins de vent), que gràcies a les seves aspes transformen l’energia cinètica del vent en energia mecànica.

Energia hidràulica

L’energia hidràulica és la que s’obté gràcies a l’aigua que s’acumula en embassaments o pantans situats a gran alçada. En deixar-la caure, l’energia cinètica que es genera s’acaba convertint en elèctrica a la central hidroelèctrica. És una font d’energia neta i fàcil d’emmagatzemar.

Energia mecànica

L’energia mecànica és la capacitat que te un cos o conjunt de cossos de realitzar moviment, degut a la seva energia potencial o cinètica.

Energia nuclear

L’energia nuclear és aquella que s’obté, de manera espontània o artificial, a partir de reacciones de partícules i nuclis atòmics. És un tipus d’energia molt eficient, malgrat que implica certs riscos. Les centrals nuclears utilitzen la fissió nuclear per a produir electricitat.

Energia potencial

L’energia potencial és el treball que és capaç de desenvolupar-se a partir de la configuració o posició d’un cos.

Energia química

L’energia química és aquella que s’obté en trencar-se els enllaços que mantenen units els àtoms que conformen una molècula d’una determinada substància.

Energia renovable

Les energies renovables són les que no originen gasos d’efecte hivernacle ni d’altres emissions perjudicials pel medi ambient. És per això que se les anomena energies netes. Són renovables les energies solar, hidràulica, eòlica, geotèrmica, mareomotriu o la que produeix la biomassa. Malgrat que la producció d’algunes d’elles estigui supeditada a les condicions climatològiques (l’eòlica, per exemple), en general es poden trobar a la naturalesa en quantitats il·limitades.

Energia solar

L’energia solar és la que emana del nucli del sol a partir d’un procés de fusió nuclear i que ens arriba en forma de radiació electromagnètica (llum, calor i raigs ultraviolats principalment). L’aprofitament d’aquesta energia renovable es pot realitzar per conversió tèrmica d’alta temperatura o bé per conversió fotovoltaica.

Energia tèrmica

L’energia tèrmica (també coneguda com a energia calòrica o calorífica) és la manifestació de l’energia en forma de calor. S’obté de la naturalesa, a partir de la combustió d’algun combustible fòssil, mitjançant energia elèctrica per efecte Joule, per un procés de fissió nuclear o per fregament.

Etanol

L’etanol és un compost químic que s’obté a partir de la fermentació de sucres i que pot utilitzar-se com a combustible. El seu us representa una alternativa al consum de derivats del petroli.

F

Fotovoltaica

Que converteix l’energia solar en energia elèctrica.

G

Generador de llum

Un generador de llum te la funció de generar electricitat on no hi ha subministrament elèctric, generalment en zones aïllades amb poques infraestructures i escassament habitades.

Generador eòlic

Un generador eòlic (també anomenat aerogenerador) és un molí de vent de grans dimensions connectat a un generador elèctric, que aprofita la força del vent per moure les seves aspes i produir energia.

Geotèrmia

L’energia geotèrmica és una energia neta, renovable i molt eficient que aprofita la calor del subsòl per a climatitzar i obtindre aigua calenta sanitària.

K

Kit solar

Un kit solar fotovoltaic serveix per a captar l’energia solar i transformar-la en elèctrica. Un kit solar està format per panels, bateries, l’inversor o convertidor i el regulador de carga. La seva instal·lació és simple, requereix de poc manteniment i te una vida útil llarga. Són resistents a les condicions meteorològiques adverses.

L

Làmpades solars

Las làmpades solars són les que funcionen sense connexió elèctrica gràcies als panells solars que les alimenten. Pot il·luminar l’interior d’una casa, formar part del mobiliari urbà o, per exemple il·luminar parcs, jardins o carreteres.

Lectura estimada

La lectura estimada del comptador és la que es du a terme quan no es disposa de les dades d’una lectura real i es mesura a partir de l’històric de consum.

M

Mesurador de consum elèctric

Un mesurador de consum elèctric és un dispositiu que mesura el consum d’energia d’un servei elèctric o circuit. N’hi ha d’electrònics i d’electromecànics.

Metanol

El metanol és un producte químic del grup dels alcohols que es pot utilitzar com a combustible mesclant-lo, generalment, amb gasolina.

Molí eòlic

Un molí eòlic és una màquina que usa l’energia del vent per a diverses tasques. Aquesta energia prové de l’acció de la força del vent sobre unes aspes obliqües unides a un eix comú. L’eix giratori es pot connectar a diferents tipus de maquinaria per a, per exemple, generar electricitat o bombejar aigua.

P

Planta de generació de renovable

Planta que produeix exclusivament energia renovable.

Plaques solars

Una placa solar és un dispositiu utilitzat per captar i absorbir la radiació solar i transformar-la en energia. N’hi ha de fotovoltaiques i tèrmiques. Les plaques fotovoltaiques estan formades per un conjunt de cel·les fotoelèctriques que, unides entre sí, són capaces de produir energia elèctrica. Les plaques tèrmiques absorbeixen l’energia solar per tal de poder escalfar aigua i disposar de calefacció.

Potència elèctrica

La potència elèctrica es mesura en vats i és la quantitat d’energia entregada o absorbida per un element en un període de temps determinat.

R

Representació al mercat

Activitat desenvolupada pels agents representants autoritzats. Gestionen l’energia produïda pels seus clients al mercat elèctric.

Representació productors electricitat

Activitat desenvolupada pels agents representants autoritzats. Gestionen l’energia produïda pels seus clients al mercat elèctric.

Representant plantes

Un representant de plantes és un agent que gestiona l’energia generada pels productors. La ven al mercat majorista, gestionant les primes que rep i interactuant amb l’operador del sistema i les empreses distribuïdores.

S

Sector energètic

El sector energètic reuneix les activitats primàries, secundaries i terciàries al voltant de la producció, transport, innovació, administració i venta del conjunt de productes energètics d’una nació.

Sòl radiant

El sòl radiant és un mètode de calefacció que consisteix en distribuir calor en una vivenda escalfant el sòl de la mateixa. Existeixen dos varietats de sòl radiant: El fil radiant o sòl radiant elèctric, que consisteix en escalfar el sòl mitjançant un cable conductor d’electricitat col·locat en el seu interior, i el sòl radiant per aigua, que consta d’una xarxa de canonades situada en l’interior del sòl a través de la qual circula aigua calenta.

T

Tarifes elèctriques

La tarifa elèctrica és l’import que paguem per l’electricitat que consumim. El preu final és una suma de la facturació bàsica, els imports del lloguer dels equips de mesura, els impostos i els recàrrecs o descomptes corresponents als quatre complements tarifaris existents.

Transformador elèctric

Un transformador elèctric és un dispositiu electromagnètic que permet augmentar o disminuir el voltatge i la intensitat d’una corrent alterna.

Deixa el teu número i et truquem quan vulguis

Si prefereixes, truca'ns. És gratis.

900 67 07 07

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Tens dubtes?